مجموعه داروسازی دکتر رجبی به بیش از یک دهه فعالیت در عرصه تولید دارو کشور به عنوان یکی از قطب های تخصصی تولید دارو شرق کشور در حال فعالیت می باشد.